WaveSoundBuffer.PhaseVocoder.PhaseVocoder

機能/意味
PhaseVocoder オブジェクトの構築
タイプ
WaveSoundBuffer.PhaseVocoderクラスのコンストラクタ
構文
PhaseVocoder()
引数
なし
戻り値
なし (void)
説明
 WaveSoundBuffer.PhaseVocoder クラスのオブジェクトを構築します。
 作成したインスタンスは WaveSoundBuffer.filters で WaveSoundBuffer の インスタンスに登録してください。