WaveSoundBuffer

メンバ

メソッド
getSample (サンプル値の取得(旧方式) )
プロパティ
sampleAhead ( )
sampleCount (新方式のバッファ取得用パラメータプロパティ(sampleValueを参照) )
sampleValue (サンプル値の取得(新方式) )